ยโสธร-จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา

         จังหวัดยโสธรเปิดโครงการ Kick Off การจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพ

         ที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายโครงการ Kick Off การจ่ายเงินให้เกษตรชาวสวนยาง ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพ จำเป็นต้องดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครกงารสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือค่าครองชีพของคนกรีดยาง โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่สวนยางที่เปิดกรีด ไร่ละ 1,100 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 800 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 300 บาทต่อไร่ ให้คนกรีดยางไร่ละ 700 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง

                      เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดยโสธรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้ว จำนวน 8,518 ราย 10,521 แปลง จำนวนเนื้อที่รวม 80,732 ไร่ ใช้งบประมาณ145 ล้านบาท และมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านการรับรองสิทธิ์แล้วพร้อมที่จะได้รับเงินตามโครงการ เป็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 278 ราย รวมยอดจ่ายเงินสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 4,437,805 บาท

แสดงความคิดเห็น