กาฬสินธุ์-สินค้าเกษตรปลอดภัยเครือข่าย ศพก.สหัสขันธ์คำบอนกรีน

ผักกางมุ้งปลอดสารเคมี สร้างรายได้ให้เกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอสหัสขันธ์  เฉพาะตลาดสดในอำเภอมีรายได้มากกว่าวันละ 500 – 1,000 บาท  ภายใต้สินค้าแบรนด์ “คำบอนกรีน” ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางกัลยา  จรเอียด  เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  สโลแกน “เราไม่จนและรายได้ดี” เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเครือข่ายเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอสหัสขันธ์   ที่ยกระดับจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จากสมาชิก 25 คน เพิ่มเป็น 60 คน  จากความสำเร็จของการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ  โดยมีภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์เป็นพี่เลี้ยง  โดยศูนย์ ศพก.อำเภอสหัสขันธ์  มีนายใบคูณ  สามารถ  เกษตรกรบ้านโคกไม้งาม  ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์  บนเนื้อที่ 13 ไร่ มีทั้งนาข้าว พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา  และพื้นที่ปลูกผักกางมุ้ง  ที่ให้เครือข่ายมากกว่า 10 รายเข้ามาใช้พื้นที่ปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

นางกัลยา  กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่การเกษตรบ้านโคกไม้งาม  ต.โนนน้ำเกลี้ยง  อ.สหัสขันธ์  เป็นพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำปาว  ที่เกษตรกรได้รับจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตร  โดยมีหนองคำบอน ซึ่งเป็นหนองน้ำในโครงการพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9  พื้นที่ 13 ไร่  ความจุ 3,600 ลูกบาศก์เมตร ในโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว  ทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี

“คำบอนกรีน  เป็นแบรนด์สินค้าพืชผักปลอดภัยที่ปลูกแบบไร้สารเคมี  ปลูกแบบธรรมชาติ  โดยพึ่งพาและแบ่งปันกันในการใช้พื้นที่ปลูกผักกางมุ้ง มีทั้งผักบุ้ง ผักสลัด ต้นหอม ผักชี ผักคะน้าและพืชผักสวนครัว  แชร์ค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำและค่าไฟ  ซึ่งทุกคนยอมรับได้ทั้งยังช่วยกันขายช่วยกันดูแลพืชผักช่วยกัน สำหรับพืชผักนั้นจะหมุนเวียนปลูกสลับเปลี่ยนตลอดทั้งปี  ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้ทุกวันวันละ 500 – 1,000 บาท โดยนำไปจำหน่ายที่ตลาดสดในอำเภอสหัสขันธ์  และร้านอาหารในอำเภอ” นางกัลยากล่าว

ด้านนายใบคูณ  สามารถ  กล่าวว่า  ศพก.สหัสขันธ์  มีเป้าหมายและดำเนินการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร  ตามคำขวัญ  “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพข้าว ก้าวสู่ผักกางมุ้งปลอดสารพิษ คิดค้นเครื่องหยอดผัก เรื่องราวคำบอนกรีน ถิ่นสมุนไพรประคบ  สมทบดินปุ๋ยชุมชน เราไม่จนและรายได้ดี” โดยศพก.สหัสขันธ์ มีสมาชิกมาเข้าร่วมมากขึ้นทุก ๆ ปี เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ชุมชน เกษตรกรและภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ทั้งให้คำแนะนำ จัดหาแหล่งทุน วัสดุอุปกรณ์ และเพิ่มเติมความรู้ให้มาโดยตลอด   โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ “คำบอนกรีน” ซึ่งเป็นพืชผักปลอดภัย ปลอดสารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ในมุ้งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ “คำบอนกรีน”

 

นายใบคูณกล่าวอีกว่า สมาชิกแต่ละคนในเครือข่าย ศพก.สหัสขันธ์  จะทำการเกษตรในพื้นที่ส่วนตัว  และออกมาทำในส่วนรวมทั้งการปลูกผัก  นาข้าว เลี้ยงปศุสัตว์ และเลี้ยงปลา  โดยใช้แบรนด์สินค้าเดียวกันคือ “คำบอนกรีน”  ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกเครือข่ายและยังสร้างรายได้ให้มีตลอดทั้งปี  หน้าผักก็ปลูกผัก  ว่างเว้นก็มีพืชสวนครัวอื่น ๆ ไว้จำหน่ายเป็นการใช้พื้นที่ผสมผสานเพื่อผลิตสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น