หนองคาย-มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณหสูลานนท์

                        มูลนิธิเปรม ติณหสูลานนท์ จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 66 ทุน พร้อมค่าพาหนะ เป็นเงิน 187,400 บาท ให้แก่ภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา หรือบุตรทหาร ตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ในจังหวัดหนองคาย

                        ที่ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณหสูลานนท์ ประจำปี 2561

                        ด้วยมูลนิธิเปรม ติณหสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสรรทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณหสูลานนท์ ประจำปี 2561 เพื่อให้แก่ภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา หรือบุตรทหาร ตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 66 ทุน พร้อมค่าพาหนะ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 187,400 บาท จำแนกเป็นทุนการศึกษาในประเภทและระดับการศึกษา 3 ประเภทและระดับการศึกษา ประกอบด้วย ประเภทส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระดับเปรียญธรรม ระดับพระปริยัติธรรม และระดับมหาจุฬา จำนวน 4 ทุน ,ประเภททุนการศึกษารายปี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จำนวน 47 ทุน , และประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จำนวน 15 ทุน.

แสดงความคิดเห็น