เสวนาปลูกข้าวอินทรีย์ หว่านพืชบำรุงดิน

จังหวัดศรีสะเกษ จัดเสวนา โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 12 หว่านพืชบำรุงดิน แปลงนาสาธิตบ้านแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าทำข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปลอดภัย

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ แปลงนาสาธิต บ้านแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ในนามผู้จัดงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ไถกลบตอซัง พร้อมด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน ครูเกษตรอินทรีย์ เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ เครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการเปิดเวทีเสวนา ก้าวข้ามสารเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ และอินทรีย์โลก เพื่อความยั่งยืนของการทำนาของเกษตรกรชาวนาอีสาน ที่จะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของเกษตรกรเองเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค และที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัวเกษตรกรก็จได้ขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น หนีจากการขายข้าวแบบเททิ้งให้พ่อค้าตามอำเภอใจที่จะรับซื้อ แล้วแต่พ่อที่จะตั้งราคาให้เกษตรกผู้ที่ทำนาในแต่ละปี จะต้องลำบากยากเข็นแค่ไหน แต่หากเกษตรกรหนีจากการทำนาแบบไม่มีคุณภาพ มาเป็นนาข้าวอินทรีย์ นอกจากจะปลอดภัยแก่ชีวิตของตนเองแล้ว ยังจะได้รับการติดต่อขอซื้อจากผู้บริโภคที่ต้องการความปลอดภัยของชีวิตร่างกายของตนเองด้วย โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอเมืองจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน

นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจระบบนิเวศน์ของพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ปรากฏว่าการใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คำนึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุ และกายภาพของดิน ทำให้สิ่งที่มีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิน สูญหาย และไร้สมรรถภาพ ความไม่สมดุลนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง กระบวนการนี้เมื่อเกิดขึ้น จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ผืนดินที่ถูกเผาผลาญไป ได้สูญเสียความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุที่พืชต้องการไป เกิดการขาดแคลนของแร่ธาตุอาหาร พืชเกิดความอ่อนแอ เกิดการคุกคามของโรค แมลง จึงนำไปสู่การใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี แลปัยหาใหญ่ที่พบอีกอย่างก็คือ เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการทรัพยากรดิน โดยเฉพาะยังมุ่งที่จะเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว หรือก่อนที่จะปลูกข้าวใหม่ ซึ่งมีผลต่อสภาพแวดล้อม ก่อมลภาวะ ทำลายอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้โครงสร้างของดอนจับตัวกันแน่น  ดินแข็งกระด้าง จุลอินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกทำลาย และการเผาตอซังข้าวยังก่อให้เกิดก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ด้วย

ภายหลังจากการเปิดเวทีเสวนา สร้างความตระหนัก ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่  การก้าวข้ามสารเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ และอินทรีย์โลก นายอำเภอเมืองจันทร์ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน – ชาวบ้าน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์  เกษตรกร ได้ร่วมกันหว่านพืชตระกูลถั่ว เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด พืชบำรุงดิน เป็นการสาธิต สร้างความตระหนักให้กับเกษตรกร ซึ่งในปีนี้ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่12 แล้ว

แสดงความคิดเห็น