จ.เลย  จัดแถลงข่าว   “งานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 18 ธ.ค.61 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ(กุดป่อง) อ.เมืองเลย จ.เลย    นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดแถลงข่าว    “งานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย” ซึ่ง

งานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ เมืองเลย จัดขึ้น  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) เทศบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย   โดยศักยภาพของจังหวัดเลยที่เป็นแหล่งผลิตและส่งจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากข้อมูลปี 2560 สามารถผลิตได้สูงสุด 35 ล้านต้น สร้างรายได้ประมาณ 470 ล้านบาท      การจัดงานปี 2560 มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 101,524 คน และมีรายได้หมุนเวียน 70 กว่าล้านบาท   เนื่องจากจังหวัดเลย มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านคน และมีรายได้เข้าพื้นที่จังหวัดเลย ไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท  การจัดงานขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ สินค้า     โอทอปนวัตวิถีของจังหวัดเลย ให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่       จ. เลย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยความร่วมมือบูรณาการการทำงานของ  ทุกภาคส่วน ทั้ง ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน จัด   ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค.61 ถึง วันที่ 22  ม.ค.62 มีกิจกรรม ชมสวน และทุ่งดอกไม้ สีสันสดใสสวยงามตระการตา จากพันธุ์ไม้นานาชนิดนับแสนต้น ซึ่งเป็น       พันธุ์ไม้ที่เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดเลยทั้งหมด   ชมการประกวด สวนสวยด้วยโคมไฟ เงินรางวัลกว่า 171,000 บาท   ชมการจัดแสดง พรมดอกไม้ และอาหารจากดอกไม้กินได้ ออกแบบโดย ทีมINFIORATA  ประเทศเกาหลี ซึ่งใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่จังหวัดเลย อาทิ ดอกเฟื่องฟ้า ดอกดาวเรือง ดอกอัญชัน  ดอกกาแฟ ดอกกุหลาบ เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ     ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี อาทิ การแสดงหมอลำไทเลย  การแสดงดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล การเดินแบบผ้าไทเลย โดยจะจัดการแสดง ตั้งแต่  เวลา 18.00 – 20.00ครบ 112 ปี เมืองเลย จะมีการแสดงชุดพิเศษ คือ การแสดงโขนจากกรมศิลป์ เรื่องรามเกียรติ์          ชุดราพน์ร้ายพ่ายบารมี ซึ่งเป็นการแสดงโขนที่ได้จัดขึ้นครั้งแรกในจังหวัดเลย   กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดแสดงภาพยนตร์ ทุกวัน กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่างๆ  การจัดแสดงและจำหน่าย สินค้าโอทอป Loei The Best และสินค้าเกษตร   การจำหน่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ และเครื่องดื่ม ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดเลย

แสดงความคิดเห็น