ยโสธรเปิดตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม

          จังหวัดยโสธรเปิดโครงการพัฒนาแหล่งอารยะธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมและถนนสายวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดของชุมชนให้เครือข่ายชุมชนคุณธรรมและผู้ประกอบการได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าวัฒนธรรมของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดีนำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือนท้องถิ่น

         ที่บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า เขตเทศบาลเมืองยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งอารยะธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของทุกเดือนระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 ตามมติของรัฐบาลที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือนท้องถิ่นต่อไป

           นางพวงคำ  ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในวันนี้จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงหมอลำเพลินเรื่องขุนช้างขุนแผน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน การสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม การมอบเกียรติบัตรแก่ศิลปินที่อนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ร่วมสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน สถานศึกษา และกิจกรรมลานวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย

แสดงความคิดเห็น