ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อบรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

วันที่  12 ธันวาคม 2561 ที่ ห้องประชุมวโรบล โรงแรมพรหมวิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น.ส.วรรณา บุดดีสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และภาคเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เป็นกรอบทิศทางในการกระตุ้นกละฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ กลุ่มเป้ามาย คือ ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 คน โดยจัดให้มีการอบรมและลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ คือ กลุ่มเชิงอนุรักษ์บ้านเชียง (ชุมชนบ้านเชีบงอนุรักษ์อารยธรรมโบราณสืบสานวิถีไทพวน) และกลุ่มวิสาหกิจเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า หัวใจสำคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนนั้น คือ การพัฒนาฐานราก นั่นคือ ชุมชน โดยจะมีกลไกสำคัญคือ ความร่วมมือของคนในชุมชน โดยมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการกระตุ้นและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สู่การเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึกถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว บูรณาการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสาขาการผลิตและบริการอื่น ๆ ด้วย

แสดงความคิดเห็น