หนองคาย-รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

ปปช.จ.หนองคาย รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น แสดงเจตนารมณ์คนไทยตื่นรู้ ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้ทุกคน

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.61 ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทุจริต, ให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่อง, ให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมสุจริต ให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต

            กิจกรรมในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย ที่มีความพยายามเกาะกินหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน กระบวนการยุติธรรม ให้เข้าสู่วงจรการทุจริต แต่ถูกต่อต้านและสกัดกั้นจากพลเมืองดีคนไทยทุกคนที่รวมพลังกันจนขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากสังคมไทย ก้าวเข้าสู่สังคมสุจริตโปร่งใส และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และปกป้องเทิดสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตลอดไป.

แสดงความคิดเห็น