ยโสธร-จัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคในโอกาสวันดินโลก

            จังหวัดยโสธรจัดนิทรรศการและจัดสัมมนา เรื่อง การจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภคในโอกาสวันดินโลก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ

            ที่ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการและการจัดสัมมนา เรื่อง การจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภคในโอกาสวันดินโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภค ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดงานขึ้น โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาร่วมใจและจัดงานวันดินโลก ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภคจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการขยายผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรไปสู่โรงเรียนและวัดอย่างเป็นรูปธรรมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันดินโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน พระภิกษุ บริโภคอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและจากการตรวจเลือดพบว่าเด็กนักเรียนได้รับสารพิษตกค้างในร่างกายเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ทุกจังหวัดมีการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนให้มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งให้มีการจัดฐานเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน มีการปลูกผักในโรงเรียน การเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ ปลา เพื่อนำผลิตผลมาบริโภคในโรงเรียนเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ การจัดสัมมนา เรื่อง การจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภค ในโอกาสวันดินโลก ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่พระภิกษุ ครูและนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯได้มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัย ไร้สารพิษและดูแลใส่ใจสุขภาวะของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

                    ปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้คัดเลือกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขตและ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในจังหวัดยโสธร จำนวน 17 โรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบทำการศึกษาเรียนรู้บูรณาการจัดให้มีสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ หลักสูตร การดำรงชีวิตตามวิถีอาหารและเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โครงการ ส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ให้การสนับสนุนทุนการจัดการเรียนรู้ภายใต้ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภคจังหวัดยโสธร ให้โรงเรียนต้นแบบขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร และโรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง จำนวน 2ทุนๆละ 8,000 บาท และจัดให้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและผู้บริโภคจังหวัดยโสธร ในวัดอีก จำนวน 10 แห่ง

แสดงความคิดเห็น