เลย-รองนายกรัฐมนตรี มอบโฉนดที่ดินคืน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ

จ.เลย   พล.อ. ประวิตร   วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมามอบโฉนดที่ดินคืน คืนความสุขให้ประชาชน ชาวอีสานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่  30 พ.ย.61 ณ  ณ สนามกีฬา รร.เลยพิทยาคม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย   พล.อ. ประวิตร   วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง  เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน” คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ    “  มีส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชนจากจังหวัดเลยและทั้งภึอีสานร่วมกว่า หมื่นคน

พล.ต.ท. สุรเชษฐ์  หักพาล  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ,รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน กล่ารายงานว่า  จากสภาพปัญหาปัจจุบัน รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ยกระดับการแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ า หนี้นอกระบบ    ฉ้อฉล กลโกง นิติกรรมอำพราง สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกำกับดูแล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ความมั่นคง ภาพรวมทั้งประเทศ น าโดยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงการคลัง กองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าบูรณาการ จัดการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดโดยใช้การบังคับใช้กฎหมาย การเจรจา ประนีประนอม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและกลุ่มนายทุนทั้ง ระบบ โดยไม่ทิ้งให้ประชาชนต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวลำพังเหมือนในอดีตที่ผ่าน มาอีกต่อไป และไม่มองปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวของประชาชน โดย ที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันได้มีการคืนโฉนดให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานไป แล้ว จำนวน  จังหวัดด้วยกัน คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และ  ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน  25,964 ไร่ 40.87 ตารางวา  เป็นจำนวนมูลค่า  10,312,055,182 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสิบสองล้านห้าหมื่นห้าพันหนึ่ง ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)   ต่อมา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และต่อมา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้กำชับหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้การกำกับดูแลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เร่งรัดในการดำเนินการแก้ไขปัญหากลโกงฉ้อฉลทั้งระบบโดยกำชับให้ดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นจากนี้ไปภายในห่วงเวลา6 เดือน ในพื้นที่ภาคอีสานทั้งภาค การดำเนินการหนี้นอกระบบด้วยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจะต้องหมดสิ้นไปให้ได้     ครั้งที่ 5 นี้นมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนทั้งแผ่นดินในวันนี้ จำนวน ทั้งสิ้น 1,773 ฉบับ รวมเนื้อที่ 5,874  ไร่   และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,424,310,440  บาท ( สามพันสี่ร้อย ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) 

แสดงความคิดเห็น