กาฬสินธุ์-เกี่ยวข้าวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมชาวนา

อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวรูปหัวใจ สัญลักษณ์ของความรักสามัคคี ในโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสืบสานวิธีการทำนาแบบดั้งเดิม โดยสีสันอยู่ที่การแข่งขันมัดข้าวและนวดข้าว โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่แปลงสาธิต แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว โดยมี ผช.ศ.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีฯ และนายพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปีนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว เพื่อให้คณะครู นักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวิถีการทำนา รวมทั้งพิธีกรรมและขั้นตอนเกี่ยวกับการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทย หนึ่งในฮีต 12 คอง 14 ของสังคมไทย และผู้ปกครองนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทำนา

รศ.จิระพันธ์กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนา และเกี่ยวข้องกับข้าวหลายรายการ เช่น การสู่ขวัญข้าว การร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว แข่งขันการมัดฟ่อนข้าว แข่งขันการนวดข้าว และการทำปี่จากปล้องตอซังข้าว ซึ่งเป็นการประดิษฐ์เครื่องดนตรีของชาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เริ่มสูญหาย เพื่อนำมาเป่าเป็นจังหวะดนตรีและเสียงเพลง ขับกล่อมคลายเหนื่อยหลังจากเกี่ยวข้าวด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้ ผลผลิตข่าวเปลือกที่จากการเก็บเกี่ยว 5 ไร่ จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับเพาะปลูกและวิจัยต่อไป ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูป และเป็นอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าวแล้ว ยังสร้างความรู้รักสามัคคี โดยขั้นตอนหลังสุดเป็นการเกี่ยวข้าวรูปหัวใจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น คุณภาพระดับประเทศ

ระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว โดยมี ผช.ศ.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีฯ และนายพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่แปลงสาธิต แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น