สุรินทร์-ผอ.กอ.รมน.ที่ 8 ร่วมเกี่ยวข้าวนาถุง

ผอ.สำนักปฏิบัติเพื่อความมั่นคงภายใน ที่  8 ร่วมเกี่ยวข้าวนาถุงกับสมาชิก สหกรณ์ การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด เพื่อฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ที่จะหดหายไป

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ที่ทำการ สหกรการเกษตร วัน งัน วัน จำกัด พลตรีอนุสรณ์  นุตสถิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติเพื่อความมั่นคงภายใน ที่  8 เดินทางมาร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนาถุงในพื้นที่ 1 ไร่ เป็นแปลงนาสาธิตปลูกข้าวนาถึง ใด้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพไม่มีสิ่งเจือปน โยมี นางพนัชกร  ตรงใจ ประธานสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด กล่าวรายงาน ถึงการก่อตั้งสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2551 ได้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารเคมีสารพิษ และได้เข้าสู่ระบบการผลิตข้าว จี.เอ.พี. ( GAP ) มีจำนวนสมาชิก 55 คน ใช้พันธุ์ข้าวและปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง  มีผลผลิตที่ดี จนทำให้มีผลผลิตสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ จากนั้นได้เข้าร่วมกับภาครัฐ ทำนาแปลงใหญ่ และโครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ มีสมาชิก 672 คน และมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ ยังเป็นต้นแบบการปลูกข้าวนาถุงเพื่อผลผลิดให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 4 ปี

นางสาวณชณฆ์ ตรงใจ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไชนี่ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ได้กล่าวถึงการปลูกข้าวนาถุง ซึ่งตนเองและครอบครัว ได้ลองปลูกข่าวตามภาชนะ ถัง กระมัง บ่อปูน  และถุง จนประสบผลสำเร็จได้เม็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ ไม่มีสิ่งเจือปน และยังได้รับรางวัลชนะการประกวดข้าวในระดับจังหวัดติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน และยังได้รับรางวัลในระดับประเทศด้วย

ในปี 2560 ได้ทำแปลงสาธิตการปลูกข่าวนาถุงบนพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว สายพันธุ์ ข้าวดอกมะลิ 105 เพื่อผิตเป็นข้าวคุณภาพ และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ โดยไม่ใช้สารเคมี

จากนั้น พลตรีอนุสรณ์  นุตสนถิจย์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติ้เพื่อความมั่นคงภายใน ที่  8 ได้พูดคุยกับสมาชิกสหกหกรณ์เกษตร วัน วัน วัน จำกัด พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน แล้ว ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่ 8 ได้ร่วมกับสมาชิกลงพื้นที่ปลูกนาถุงเกี่ยวข้าวร่วมกัน

พลตรีอนุสรณ์  นุตสถิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติ้เพื่อความมั่นคงภายใน ที่  8  กล่าวถึงมาร่วมกันเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ว่า ได้มรดูแล้วในความรู้สึกส่วนตัวชอบมาก อยากจะเห็นการลงแขกเกี่ยวข้าว การปลูกข้าวนาถุงเป็นการปลูกข้าวที่ดี ได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน  ซึ่งทางทหารจะให้การสนับสนุนและส่งเสริม ขยายผลให้แก่เกษตรกร พร้อมกับจะมีวิทยากรมาอบรมให้ และที่มาดูที่แปลงสาธิตแห่งนี้ ในควารมรู้สึกว่าดีมา ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น