กาชาดจังหวัดศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสุจิตรา ฉวีรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 ราย ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22, กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์, ศึกษาธิการจังหวัดฯ, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ และบ้านพักเด็กฯ

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบทุนการศึกษารายละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าห่ม ให้กับนักเรียนในพระราชานุเครษะห์ฯ จำนวน 8 ราย ดังนี้
1.นายวันชัย กอนกาง สถาบันการพลศึกษา คณะศึกษาศาตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ระดับชั้น ปี 3
2.นายวรรณทวี ไชยขันตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาจีน ปี 3
3.นายพรพินิต แสนสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการ ปี 3

4.น.ส.สุนิถา ระมาย โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4
5.นายณรงค์กรณ์ ป้องชนะ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
6.เด็กหญิงอรณิช คำภิรมย์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
7.เด็กหญิงภาวดี บุญทอง โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.2
8.เด็กหญิงอารยา พวงจำปา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามอบความช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

มาธวรรย์ แสนมานิตย์/ข่าว

แสดงความคิดเห็น