มุกดาหารสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับ ตำบลร่มเกล้ารณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช

มุกดาหารสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับ ตำบลร่มเกล้า รณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟาง และตอซังพืช เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน รักษาระดับความเป็นกรดและด่างของดิน เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อปุ๋ยเคมี


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการเปิดโครงการ รณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟาง และตอซังพืช ซึ่งสถานี พัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับตำบลร่มเกล้าได้จัดขึ้น หลังฤดูการเก็บเกี่ยว ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย


น.ส.ปัญจพร ตั้งศิริ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ประจำอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวว่า ตำบลร่มเกล้า ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก เกษตรกรมักใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยที่ไม่ทราบว่าปุ๋ยเคมีนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โครงสร้างทางกายภาพของดินเสียไป เนื่องจากดินขาดอินทรียวัตถุ และจากการสำรวจวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแต่ละปีในพื้นที่ตำบลร่มเกล้า พบว่ามีปริมาณมากและสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้เล็งเห็นความสำคัญถึงสาเหตุดังกล่าว จึงจัดให้มีการ รณรงค์ไถกลบตอซังงดเผาฟางและตอซังพืช


ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นคุณค่าของการไถกลบตอซังในนาข้าว ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารคืนสู่ดิน เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน รักษาระดับความเป็นกรดและด่างของดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพืช และลดต้นทุนการผลิตในการซื้อปุ๋ยเคมี อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกปี รักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และลดภาวะโลกร้อน


โอกาสเดียวกันนี้ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้มอบเมล็ดปอเทืองให้กับเกษตรกร นำไปหว่านในแปลงนา เพื่อคลุมดินและปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด

แสดงความคิดเห็น