ศรีสะเกษ-ประชุมชี้แจงเลือกตั้ง สว.

ปกครองอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในการเข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.โดยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เชิญผู้นำชุมชน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมรับฟังคำชี้แจง ประชุมซักซ้อมในการเข้าสู่มาตราการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสภา หรือ สว. ตามที่สำนักทะเบียนกลางได้รับการประสานเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ และหน่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภออุทุมพรพิสัย จึงได้เชิญผู้นำชุมชน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาล นายก อบต.ทุกแห่งในขตอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางเข้าร่วมประชุม รับฟังคำชี้แนะ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง สว.ที่ทางอำเภอได้ทำการแต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ในฐานะตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ อำเภออุทุมพรพิสัย และคณะกรรมการร่วม ร่วม 7 คน

โดยในการชี้แจงทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ ได้จัดทำเอกสารแนบประกอบการชี้แจงในที่ประชุมด้วย โดยระบุเอกสารประกอบด้วย กระบวนการเลือก สว.ผู้สมัครและการสมัคร ที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้สมัครออกเป็น 10 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง, กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, กลุ่มการศึกษาและสาธารณสุข, กลุ่มอาชีพกสิกรรม, กลุ่มพนักงานและลูกจ้างของบุคคล, กลุ่มประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมและฝังเมือง, กลุ่มประกอบอาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม, กลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ประชาสังคม/องค์กรสาธารรณะ, กลุ่มศิลปวัฒนธรรม/บันเทิง/ดนตรี/กีฬา/ผุ้สร้างสรรค์วัฒนธรรม และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มอื่นๆ โดยการสมัครมี 2 แนวทางคือสมัครเอง หรือ สมัครผ่านองค์กรกลุ่มต่างๆ โดยทุกคนจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมกมารใน 3 ระดับ ผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอ ขึ้นสู่ระดับจังหวัด และสุดท้ายคือระดับประเทศ  และคณะ คสช.จะคัดเลือกให้เหลือ 50 คน พร้อมกับคัดเลือกจากบัญชีสำรองอีก 50 คน รวมกันกับที่มีการคัดเลือกไปเป็นยอดรวม สว.ทั้งประเทศ 250 คน

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครไปแล้ว คือ วันเลือกตั้งในระดับอำเภอ เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2561 วันเลือกตั้งในระดับจังหวัด เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และวันเลือกตั้งในระดับประเทสเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2561 พร้อมกับการเปิดวันรับสมัคร สว.ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 ณ สถานที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งกำหนด โดยส่วนใหญ่จะใช้สถานที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่รับสมัคร

แสดงความคิดเห็น