มุกดาหาร-ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

มุกดาหารประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จ เยี่ยมการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE


ที่ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตําบลบางทรายใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จ เยี่ยมการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตําบลบางทรายใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารในวันอังคารที่20ธันวาคม2561 โดยมีนายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนจากสำนักพระราชวังและส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยงข้องเข้าร่วมประชุม


ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่าเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด จึงได้กำหนดมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆในการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน
ทั้งนี้นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนจากสำนักพระราชวัง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ได้ลงตรวจดูพื้นที่รอบโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เพื่อสำรวจความพร้อมด้วย

แสดงความคิดเห็น