มุกดาหาร-ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่รวมใจประชารัฐ

มุกดาหารจัดงานวันรณรงค์การลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่รวมใจประชารัฐ ณ แปลงนา นายพรรณนา ราซิวงศ์ บ้านท่าไคร้ นาแล ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณแปลงนา นายพรรณนา ราซิวงศ์ บ้านท่าไคร้ นาแล ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานวันรณรงค์การลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่รวมใจประชารัฐ ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลง ใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต รวมกันจําหน่าย สามารถลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตต่อหน่วย เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานและนำพี่น้องชาวบ้านท่าใคร้-นาแล พร้อมด้วยคณะส่วนราชการที่มาเข้าร่วมงาน ลงแขกเกี่ยวข้าว ในท้องทุ่งนาของนายพรรณนา ราซิวงศ์ ซึ่งได้จัดเป็นพื้นที่ ในการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งพื้นที่บ้านท่าใคร้-นาแลเป็นพื้นที่หนึ่งในเป้าหมายการดําเนินการส่งเสริมการเกษตรใน รูปแบบแปลงใหญ่


ด้าน นางสุมามาลย์ สยชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ นอกเหนือจากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาของเราแล้ว ประเทศไทยเรายังมีประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ได้แก่ประเพณีการลง แขกเกี่ยวข้าวของชาวนา ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ทําให้ชุมชนมีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดความรักสามัคคีในชุมชน และสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านค่าแรงงาน ได้อีกทางหนึ่ง จึงเป็นการดีอย่างยิ่งที่พี่น้องเกษตรกรควรจะอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดี งามให้คงอยู่สืบต่อไป


ทั้งนี้ นอกจากการลงแขกเกี่ยวข้าว ทางสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ยังได้จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์งดเผาฟางข้าวและต่อซังพืช ประจำปีงบประมาณ2562 ภายใต้สโลแกน “สร้างดินยังยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” โดยจัดแปลงสาธิตว่านเมล็ดปอเทือง ลงในนาข้าวที่เกี่ยวแล้ว และไถกลบ ซึ่งเมื่อปอเทืองเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เก็บเกี่ยวเอาเมล็ดส่วนต้นก็ทำการไถกลบเป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นการสร้างดินยังยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม ต่อไป

แสดงความคิดเห็น