รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเร่งผลิตแรงงานฝีมือคุณภาพ ป้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

มุกดาหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประชุมหารือร่วม ภาครัฐ เอกชน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เสริมสร้างความร่วมมือ การผลิตแรงงานฝีมือคุณภาพ (Super worker) และพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการค้าชายแดน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือด้านแรงงานกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร


โดยกล่าวว่าสืบเนื่องมาจากจังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งในปัจจุบันไม่มีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเพียงระดับอาชีวศึกษาจำนวน 2 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ นอกจากนั้นยังพบว่าแรงงานที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าสู่การทำงานไม่สามารถทำงานได้ทันทีทำให้ต้องเสียเวลาในการฝึกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ การคมนาคมรถไฟรางคู่จากจังหวัดขอนแก่นจะเชื่อมต่อถึงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคนี้มีการขยายตัว ซึ่งในระดับจังหวัดได้มีการจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภครองรับการลงทุนไว้แล้ว ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหากำลังคนในพื้นที่โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกระทรวงแรงงานเสนอให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่ตั้งศูนย์เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้วโดยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษามาร่วมกันบูรณาการทำงานให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้กล่าวด้วยว่าข้อเสนอดังกล่าวกระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในการผลิตแรงงานฝีมือคุณภาพ Super Worker รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างเช่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC และให้การจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคู่แผด โดยมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการดำเนินการค้าชายแดนลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร


นอกจากนั้น พลตำรวจเอกอดุลย์ ยังได้เยี่ยมชมการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ตามความถนัด ความพร้อมและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุแต่ละคน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและความมั่นคงใน และเยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อให้แรงงานรับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับรวมทั้งเข้าใจกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกครั้งได้เยี่ยมชมการสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นการช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งจะมอบหมายให้ กพร. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจในจังหวัดอื่นๆต่อไปด้วย


สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันมีกำลังแรงงานจำนวน 206, 631 คนมีผู้มีงานทำจำนวน 205,432 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 1,093 คน คิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 0.53 มีสถานประกอบกิจการ 1,404 แห่ง ลูกจ้าง 12,224 คน จำนวนแรงงานนอกระบบ 161,437 คนจำนวนผู้สูงอายุ 46,31 0 คน จำนวนผู้ประกันตน 40,984 คน จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น 1,377 คน..

แสดงความคิดเห็น