มุกดาหาร-พัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง ขจังหวัดมุกดาหาร นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ กลุ่ม OTOP ในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โดยมผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 60 คน

นาง พรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นำไปสู่การพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว สามารถแข่งขันได้และรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำคัญที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นการสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด ตลอดจนให้เกิดการพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเกิดการพัฒนามุ่งผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองความต้องการ


ทั้งนี้ ประเทศไทยประสบสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ สภาวะการขาดแคลนแรงงาน การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นำไปสู่การพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว สามารถแข่งขันได้และรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รัฐบาลจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย คือประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค และมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ฯลฯ จากแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านโดยมีส่วนที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวข้องสำคัญที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจในประเด็น การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด


ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของประเทศในระดับจังหวัด จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายการรับรู้แก่สถานประกอบกิจการ ในระดับพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจในบริบทของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้รับเป้าหมายและงบประมาณในการดำเนินการรวม จำนวน 2,86๐ คน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการเอง จำนวน 2,060 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการ จำนวน 800 คน ซึ่งทั้งหมดมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิดการพัฒนามุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองความต้องการ จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โดยอาศัยเครือข่ายสถานประกอบกิจการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP เข้ามามีบทบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนปฏิบัติการแก่สถานประกอบกิจการในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน และสอดคล้องตรงตามความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายการรับรู้ภารกิจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป..

แสดงความคิดเห็น