โคราชจัดสัมมนาวิชาการ “ก้าวหน้าสู่จังหวัดที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บจากจราจรทางบก อย่างยั่งยืน. ”

โคราชจัดสัมมนาวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง “ก้าวหน้าสู่จังหวัดที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บจากจราจรทางบก อย่างยั่งยืน. ”. วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมาในการสัมมนาวิชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง“ก้าวหน้าสู่จังหวัดที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บจากจราจรทางบก อย่างยั่งยืน”โดยมีนพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธาน สสส. คนที่ 2ประธาน เปิดงาน นายปัญญา วงศ์ศรีแก้วปลัดจังหวัดกล่าวต้อนรับพล.ต.ต ธีรพงศ์ วงษ์สมาน รองผบชตรภาค 3 ร่วมมอบโล่ ท่านวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ฐบาลกำหนดให้อุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยดำเนินงานผ่านโครงสร้างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้มีนโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เน้นการทำงาน “ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี” นำกลไก “ประชารัฐ” เป็นหลักบูรณาการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา แต่ในการดำเนินงานส่วนใหญ่ยังอยู่คงเป็นการดำเนินงานในระบบสั่งการหรือแนวดิ่ง สอจร. โดย สสส. เป็นภาคีที่เข้ามาเสริมการทำงานในแนวราบ และในปี 2561 นี้ ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวทีจัดการสัมมนาวิชาการที่ดำเนินงานมาตลอดปีที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกแล้วในตอนนี้ จากข้อมูลผู้เสียชีวิตที่บูรณาการจากข้อมูล 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พบว่า มีอัตราการตายเท่ากับ 36.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน (ประมาณ 22,281 คนต่อปี) และยังมีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยอีกประมาณ 107,542 คนต่อปี และ ภาคที่สถิติสูงคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สอจร.อีสานล่าง โดย สอจร.(กลาง)

ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นภาคีที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีที่ทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแนบราบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกระดับ จึงจัดให้มีการสัมมนาวิชาการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง “ก้าวหน้าสู่จังหวัดที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บจากจราจรทางบก อย่างยั่งยืน” ขึ้นมาในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด ผลการดำเนินงาน รวมไปถึงงานวิจัยต่างๆ โดยมีรูปแบบของเวทีมีทั้ง การเสวนาพิเศษ การทอล์กโชว์ การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation /โปสเตอร์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการมอบรางวัลแก่บุคลดีเด่นและในดีเด่นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนซึ่งผ่านการคัดเลือกจากภาคีในจังหวัด ในพื้นที่ของ 10 จังหวัด สอจร.อีสานล่าง เวทีวันนี้มีผู้ร่วมงานจำนวน 150 คน

แสดงความคิดเห็น