เอาไม่อยู่..,,ยาเสพติดระบาดหนัก..ปปส. ภาค.3. เร่งสร้างเครือข่าย

เอาไม่อยู่…..,,ยาเสพติดระบาดหนัก….ปปส. ภาค.3. เร่งสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด (8 จังหวัด) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วันที่ 25 ตุลาคม 2561

นายอดุล ประยูรสิทธิ ผอ.ปปส.ภ.3 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อ มวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “นโยบายและแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส.ภาค.3” ณ โรงแรมเพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561จัดโดยเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป.ป.ส.ภาค3 นำโดยนายเชิดชัย ทองถม ประธานเครือข่ายสื่อมวลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป.ป.ส. ภาค3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปส.ภาค 3 รวมจำนวน 56 คน

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานทุกด้านของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และถูกต้อง ตลอดจนเป็นการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อปรับเจตคติของสังคม และการสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกิดจิตสำนึกพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสื่อมวลชนถือเป็นพลังหนึ่งของสังคมและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้รวดเร็วต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานยาเสพติด การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานทุกด้านของรัฐ ผ่านสื่อมวลชนโดยมีการใช้สื่อ Social Media หรือผ่านทางสื่ออื่นๆ ขับเคลื่อนงาน ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีจิตสำนึกพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.

แสดงความคิดเห็น