สุรินทร์-มอบต้นไม้ผลพระราชทานในโครงการ ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน โครงการตามพระราชดำริ

สุรินทร์-มอบต้นไม้ผลพระราชทานในโครงการ ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันนี้(25 ต.ค.61) ณ บริเวณลำห้วยกุดผไท หมู่ที่ 10 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบต้นไม้ผลพระราชทานโครงการ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ตัวแทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมกันกับประชาชนดำเนินโครงการร่วมกันนำไปปลูกและดูแลรักษาให้ต้นไม้ผลที่ได้รับพระราชทานเติบโตแข็งแรง ออกดอกผลเป็นร่มเงา สร้างทัศนียภาพที่ดีต่อไปในอนาคต


ด้วยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนิน ” โครงการนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบูรณการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้สองข้างทาง พันธุ์ไม้ผล อาทิ มะม่วง มะขามเปรี้ยว กระท้อน ขนุน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อสร้างความสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และพื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมปลูกต้นไม้ที่มีผลยืนต้น เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ถูกทำลายเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่มเงาให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่ตำบลและชุมชน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ อันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ
ในการนี้ผุ้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ผลพระราชทานลงบริเวณสองข้างทาง เพื่อให้กับประชาชนได้ช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นนอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มเงาแล้วยังสามารถให้ผลผลิตนำมารับประทานได้เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น