นพค. 24 มุกดาหาร ออกติดตามโครงการเกษตรผสมผสานพร้อมมอบพันธุ์ปลาให้กับประชาน

มุกดาหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สอง-สี่) มุกดาหาร ส่งเสริมประชาชนให้ประกอบอาชีพตามรอยพ่อหลวง โครงการพระราชดำริด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพที่สำคัญ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย


กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ( สอง-สี่) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พันตรี ตระกูล ตระกูลสม ปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สอง-สี่) มุกดาหาร ได้ออกเยี่ยมเกษตรกรตามโครงการ ตลอดจนได้ทำการมอบพันธุ์ปลา จำนวน 26,000 ตัว ให้กับผู้รับโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 17 ราย ในพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ และตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สำหรับโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาตามโครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 ( สอง-สี่) เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแผนพัฒนาของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง และป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ได้นำชุดตรวจติดตามประเมินผลเข้าตรวจงานโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น