ยโสธร-จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

            จังหวัดยโสธรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

             ที่ห้องประชุมมรกต โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดขึ้น  เพื่อจะได้นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตามยุทธศาสตร์ 5 เสาหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มูลนิธิฯในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขายโสธร

                   สำหรับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปีที่ผ่านมาของจังหวัดยโสธร มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในรอบปีงบประมาณ 2561 จำนวน 124 คน จากข้อมูลบูรณาการ 3ฐาน (ตำรวจภูธรจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้เสียชีวิต 147 คน พบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 23 คน แต่ถึงแม้ในปีงบประมาณนี้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงแต่ถ้าหากเปรียบเทียบเป็นรายปีที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ในปี 2558 จำนวน 78 คน ปี 2559 จำนวน 134 คน และประเด็นสำคัญคือในปี 2561 อัตราผู้เสียชีวิตต่อแสนประชากรอยู่ที่ 22.96 คน มากกว่าค่าเป้าหมายที่ 16 คน ต่อแสนประชากร จำนวน 6.69 คน ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

                      ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร โดยใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ได้มีการกำหนดแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ภายใต้ชื่อ โครงการยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานจังหวัดว่าด้วยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มข้นตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์และช่วงเวลาปกติ โดยเน้นเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเน้นหนัก เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม.อย่างเข้มข้น โดยดำเนินการจากเบาไปหาหนัก ซึ่งมีกิจกรรมหลักออกเป็น 6 กิจกรร  ประกอบด้วย กิจกรรมหลักที่ 1 การผลักดันให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระของจังหวัด กิจกรรมหลักที่ 2 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมให้ความรู้อุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างวินัยจราจร กิจกรรมหลักที่ 3 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมหลักที่ 4 ด้านการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขจุดเสี่ยง กิจกรรมหลักที่ 5 ด้านการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมหลักที่ 6 ด้านข้อมูล การติดตามและประเมินผล

แสดงความคิดเห็น