ศรีสะเกษ-เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านอาวอย OTOP นวัตวิถี

เปิดหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รำสะเอง บ้านอาวอย ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการร้องอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยรักษาหมู่บ้าน ชาวบ้าน ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านตลอดไป

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ บริเวณลาดหน้าวัดบ้านอาวอย ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุนันชัย ฤทธิ์มนตรี พัฒนาการอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป ชาวตำบลโสน ร่วมกันเปิดหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิด ด้วยการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาสินค้า และบริการชุมชนในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอขุขันธ์ได้ เช่น การรำสะเอง ก่อนพิธีกรรมรำแม่สะเอง จะตั้งร้านที่ทำด้วยต้นกล้วยและทำเป็นขั้นด้วยไม้ไผ่สาน มีเหล้าขาว บุหรี่ หมากพลู ธูปเทียน ข้าวสาร ข้าวต้มมัด กล้วยเป็นเครือบวงสรวง มีดนตรีประกอบคือฉิ่ง กลอง แคน มีคนทรงเป็นผู้ขับร้อง และลุกขึ้นรำพร้อมกับเดินไปรอบ ๆ วง ท่ารำมีทั้งท่านั่งรำ ยืนรำ เดินรำ ไปตามจังหวะและทำนองเพลง คำร้องเป็นการร้องอ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยรักษาหมู่บ้าน ชาวบ้าน ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านตลอดไป

นายสุนันชัย ฤทธิ์มนตรี พัฒนาการอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชนและเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิม ที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชนและทำให้เกิดรายได้เฉพาะราย เฉพาะกลุ่มเท่านั้น อำเภอขุขันธ์ ได้พิจารณาคัดเลือกเป้าหมายจากพื้นที่อำเภอ คือ บ้านอาวอย หมู่ที่ 2 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากฐานเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฐานเรียนรู้การทำอาหารพื้นถิ่น โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนได้

 

 

แสดงความคิดเห็น