รณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก

จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อให้เหลืองอร่ามสะพรั่งพร้อมกัน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ บริเวณแปลงปลูกปอเทือง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินศรีสะเกษ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จัดงานวันรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อสร้างการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การรณรงค์ปลูกปอเทือง จะสนับสนุนสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินของประเทศไทย ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากมาย ทำให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว การปลูกปอเทืองซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุให้กับดิน พร้อมทั้งช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการรณงค์ปลูกปอเทืองในช่วงนี้ จะทำให้ปอเทืองออกดอกเหลืองอร่ามสะพรั่ง พร้อมกัน ในช่วงระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะเป็นช่วงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงาน

 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เป็นที่ทราบทั่วโลกแล้วว่า องค์การสหประชาชาติมีมติให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งเป็นผลสือเนื่องมากจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้รับการถวายารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระองคท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน การจัดงาน วันรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่วางแผนและเตรียมการจัดงานอีกครั้งในวันดินโลก คือวันที่ 5 ธันวาคม 2561 จึงนับเป็นโอกาสดี ที่เราพร้อมใจกันถวายความดีแด่ทุกพระองค์ท่าน และประการสำคัญ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ที่พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและชาวโลก

แสดงความคิดเห็น