กาฬสินธุ์-ชาวบ้านร่วมสร้างฝายมีชีวิตนำเกษตรอินทรีย์แก้ปัญหาสารพิษตกค้าง

ชาวบ้านบ้านแก้งนคร ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ร่วมสร้างฝายมีชีวิตจากวัสดุธรรมชาติบริเวณลำห้วยบง หลังได้รับผลกระทบซ้ำซากทุกปี  โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน  และสถาบันการเงินบ้านแก้งนคร  พร้อมต่อยอดปรับเปลี่ยนพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นเกษตรอินทรีย์แก้ปัญหาสารพิษตกค้าง

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลำห้วยบง  นายวิชัย   จันทร์เจริญ  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม สายน้ำสายสัมพันธ์  โดยทางฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ธนาคารออมสิน  ร่วมกับสถาบันการเงินบ้านแก้งนคร  และชาวบ้านบ้านแก้งนคร ต.นิคม  ชาวบ้านใน ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ และ ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากลำห้วยบง ทั้งด้านการเกษตร และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ  โดยมีนางศิริรัตน์  ยิ้มถนอม  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ธนาคารออมสิน  นายวิษณุ  ชนไฮ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 11 ร่วมทำพิธีขอขมาแม่คงคา และส่งมอบฝายมชีวิตให้กับชุมชน พร้อมกับแปลงสาธิตระบบน้ำหยด ที่จะเป็นจุดเรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยต่อไป  โดยมีนายนิวัน  นาพรม  นายก ทต.นิคม ด.ต.ไพศาล  มุลมาตร  นายก ทต.โนนน้ำเกลี้ยง และนายพูลศักดิ์  โพธิแท่น  ส.อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบ โดยเป็นฝายลำดับที่ 102 ของ จ.กาฬสินธุ์ และเป็นลำดับที่ 808 ของฝายมีชีวิตทั่วประเทศ

นายวิชัย  จันทร์เจริญ  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  นอกเหนือจากการมอบฝายมีชีวิตซึ่งทางธนาคารออมสิน ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนชาวบ้านเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผ่านการกลั่นกรอง  โดยทางฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ธนาคารออมสิน  ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้าน  โดยที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สำรวจความต้องการของชาวบ้านจนนำมาสู่การสร้างฝายมีชีวิต  และสนับสนุนให้เกิดการต่อยอด สู่การปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และการเป็นศูนย์เรียนรู้ของอนาคารออมสิน  ในส่วนของการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน  ขณะที่ภาพรวมของพื้นที่มี่มีความเข้มแข็ง สามัคคี และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมอย่างเต็มกำลัง  ทำให้ธนาคารออมสินทำงานร่วมกับชาวบ้านได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรค  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับชุมชนปล่อยพันธุ์ปลา 2,000 ตัว จากฝ่ายอนุรักษ์และปราบปรามประมง จ.กาฬสินธุ์  ปลูกต้นยางนา และมอบแปลงสาธิตน้ำหยด  ชมการแสดงสินค้าทางการเกษตร เครือข่ายอาหารปลอดภัย อ.สหัสขันธ์  และชมการแสดงพื้นบ้านจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหารที่พักโรงแรม อ.สหัสขันธ์  สร้างความประทับใจอย่างมาก

นายสุนทร  อุทธยาวงศ์  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแก้งนคร  กล่าวว่า  ลำห้วยบงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน   แต่ช่วงหลังกลับมีปัญหาสารพิษตกค้างในน้ำ จึงได้รวมชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในลำห้วยบง ประมาณ 300 ครัวเรือนใน 3 ตำบล  ทั้งอ.สหัสขันธ์  และอ.เมืองกาฬสินธุ์  สร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรเป็นอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 3 ปี  เป็นการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากภูมิปัญญาชาวบ้านทำให้ลำห้วยบงเริ่มกลับคืนสู่สภาพที่ดี  แต่ก็ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมและแล้งซ้ำซากต่อเนื่อง  ชาวบ้านจึงหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา โดยได้นำโครงการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำห้วยบง นำเสนอไปยังสถาบันการเงินบ้านแก้งนคร และธนาคารออมสิน

“การแก้ปัญหาลำห้วยบงที่เกิดขึ้นได้นำเอาปราชญ์ชาวบ้านอย่างการทำฝายมีชีวิตเป็นหัวใจสำคัญ  ถึงเวลาน้ำหลากฝายจะช่วยชะลอน้ำลดความเชี่ยวกรากที่จะกัดเซาะทำลายพื้นที่การเกษตร  ขณะที่หน้าแล้งก็จะช่วยกักน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตร  และเป็นอาหารของชาวบ้าน  โดยในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรบริเวณลำห้วยบงให้เป็นการเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มระบบ  และจะพัฒนาให้ฝายมีชีวิตแห่งนี้เป็นจุดเรียนรู้การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป”

แสดงความคิดเห็น