ยโสธร-นำนักเรียนทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

          ที่จังหวัดยโสธรได้มีโรงเรียนแห่งหนึ่งนำนักเรียนฝึกเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อนำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน ภายใต้โครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์ เพื่อพัฒนาการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)  ตำบลหนองคู อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร พันเอก ฉกาจพงษ์  หงษ์ทอง รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดยโสธร ฝ่ายทหาร เป็นประธานส่งมอบโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อพัฒนาการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับทางโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู โดยมีนายพินิจ  คาดพันโน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กำหนดให้ กอ.รมน.จังหวัด  ทั้ง 74  จังหวัด ดำเนินโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา  ประจำปี 2561  โดยมีแนวคิดในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ ด้วยการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และยึดโยงเข้ากับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ของคนในประเทศที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญในการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์  กอ.รมน. จังหวัดยโสธร จึงได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลหนองคู  เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อให้ดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งชุมชนโดยให้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) ดำเนินโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาขึ้น จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตามแนวทางประชารัฐ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และกิจกรรมการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นการสร้างฐานการผลิตทั้งด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ประกอบด้วยการปลูกพืชผักอินทรีย์/ การเลี้ยงปลาดุก/การเลี้ยงไก่ไข่ /การเพาะเห็ด การปลูกข้าว การปลูกมะนาว การปลูกฝรั่ง การปลูกชะอมและการปลูกไผ่เก็บหน่อไปปรุงอาหาร  ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนได้นำผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  และสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆจากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้มาสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและสนับสนุนวัสดุการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถด้านอาชีพ เพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ หรือสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนแผงโซล่าเซล จำนวน 40 แผง ฟรี จากกองกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนสำหรับใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ทำการเกษตรภายในโครงการฯซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าไปได้กว่าครึ่งจากปกติที่ทางโรงเรียนเคยจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท

แสดงความคิดเห็น