เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ นำร่องอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

เขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มร้อย แก่น สาร สินธุ์ นำร่องโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง ด้านกระทรวงสาธารณสุขขยายผลครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

วันที่ 28 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารสุขในเขตสุขภาพที่ 7 ร้อย แก่น สาร สินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีเครือข่ายที่ดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรและประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย แก่น สาร สินธุ์ ) เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ที่หอประชุมสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์

จากนั้นศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบโล่รางวัลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และสถานพยาบาลที่ผ่านมาประเมิน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการมหกรรมอาหารปลอดภัยของสถานพยาบาลต่างๆและเครือข่ายที่ได้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่นำวัตถุดิบ ทั้งพืช ผัก ผลไม้ ข้าวที่ อาหารเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษมาจัดแสดงสาธิตถ่ายทอดให้กับผู้มาที่ร่วมงานได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลและชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเข้าชมตลาด Green Market ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และเยี่ยมชมแปลงเกษตร ของสหกรณ์การเกษตรหนองเลิงเปือย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหนองเลิงเปือย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักปลอดสารที่ใช้ในการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังการประกวดสุดยอดก๋วยเตี๋ยวแห่งกาฬสินธุ์ และการประกวดปิ่นโตอาหารสุขภาพสำหรับถวายพระสงฆ์อีกด้วย

ศาสตราจารย์ คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา กล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ดังนั้นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการอาหารปลอดภัย และมีนโยบายการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ใน จ.ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือกลุ่มร้อย แก่น สาร สินธุ์ พร้อมทั้งขยายผลให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อลดการป่วย ลดรายจ่าย จากโรคที่มาจาการปนเปื้อนในอาหาร และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มนวัตกรรมทางการเกษตร โดยเน้นบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานและประสบการณ์ที่ได้รับ กับการดูแลสุขภาพให้เกษตรกรประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางสาธารณสุขให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)  ได้เห็นความสำคัญเรื่องอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุ สำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีเชื้อโรคและสารปนเปื้อน หลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หลักสำคัญในการเลือกรับประทานอาหาร นอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ คุณค่าตามหลักโภชนาการ คุณภาพ ความสะอาดและปราศจากสารปนเปื้อน โดยเฉพาะอาหารภายในโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ของอาหารทุกกระบวนการ

“ในปีนี้เราเน้นที่ความปลอดภัยก่อน (Safety) ปีหน้าจะขยับเป็นคุณภาพอาหาร (Quality)และปีถัดไปจึงเป็นเรื่องความมั่นคงของอาหาร (Security) โดยจะอาศัยกลไกเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายร่วมกันคือสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย ดังนั้นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้ง 4 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 7  จึงได้จัดโครงการมหกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และอำนวยความสะดวก ให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ สินค้าที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ผลิตหรือเกษตรกรและ ผู้บริโภค และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การ ขยายช่องทางการตลาดและเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารทุกระดับ” นายแพทย์ณรงค์ กล่าว

ขณะที่นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้าน 1. โรงครัวของโรงพยาบาล ผ่านมาตรฐานตามกรมอนามัยกำหนด 2. ศูนย์อาหาร ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste 3. ตลาดนัดสีเขียว (Green Market) โดยผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ 4. ร้านค้าสวัสดิการ หรือร้านค้าสหกรณ์ ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ครบทั้ง 18 โรงพยาบาล

แสดงความคิดเห็น