กาฬสินธุ์-โชว์ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีสัมมนาโชว์ผลสำเร็จจากโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ผุดพบอาชีพใหม่เพาะพันธุ์หนอนสาคู-เลี้ยงแมงจิ้งโกร่งขาย ออเดอร์เดือนละตัน แต่ผลิตไม่พอขาย เตรียมผลักดันตั้งกลุ่มวิสาหกิจกิจชุมชนส่งออกทั่วประเทศ


วันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดเวทีสัมมนาโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยมีนักวิชาการเกษตร เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล กลุ่มเกษตรกร จาก 18 อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานและนำผลผลิตมาออกร้านจำนวนมาก
นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เกษตรกรรายย่อย เป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่เกษตรกรรายย่อยยังไม่สามารถปรับตัวทันต่อระบบการผลิต การตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทำให้การผลิตหรือการประกอบอาชีพมีการเพิ่มทุนที่สูงขึ้น ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การส่งเสริมให้เกษตรรายย่อย เข้าถึงแหล่งความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร จะสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ได้จริงในแปลงเกษตร และสามารถปรับตัวอยู่กับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างรายได้ เกิดความเข้มแข็ง และความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ


นายอเนก กล่าวอีกว่า สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ตามนโยบายโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานสังกัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ทั่วจังหวัด 33,800 ราย เฉลี่ยชุมชนละ 200 ราย มีชุมชนร่วมโครงการ 169 ชุมชน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณชุมชนละ 300,000 บาท ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2561 พบว่ามีการประกอบอาชีพด้านผลิตพืชและพันธุ์พืช 110 โครงการ, ด้านปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงบำรุงดิน 25 โครงการ, ด้านการจัดการศัตรูพืช 15 โครงการ, ด้านฟาร์มชุมชน 5 โครงการ, ด้านผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 148 โครงการ, ด้านการปศุสัตว์ 112 โครงการ, การประมง 160 โครงการ และด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 24 โครงการ รวม 8 ด้าน 599 โครงการ งบประมาณ 50,699,930 บาท


“การจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสรุปการดำเนินการจัดโครงการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน พบว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เกษตรกรรายย่อย เกิดการรวมกลุ่ม เกิดการออมทรัพย์และแบ่งปันรายได้ ทำให้มีความเข้มแข็ง และมีต้นทุนในการที่จะต่อยอดและประกอบอาชีพต่อไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในส่วนของเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ก็จะให้การสนับสนุนส่งเสริม โดยจะมีคณะทำงานออกติดตามประเมินผล และผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจต่อไป โดยจะเริ่มขับเคลื่อนในเดือนตุลาคมนี้” นายอเนกกล่าว


อย่างไรก็ตาม ในการจัดเวทีสัมมนาครั้งนี้ ยังได้มีการออกร้านของกลุ่มเกษตรกร โดยนำผลผลิตมาจัดแสดงและจำหน่าย เช่น กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ อาหารแปรรูป กลุ่มถนอมอาหาร กลุ่มปลูกผักปลอดสาร โดยเฉพาะที่สร้างความฮือฮาที่สุดคือ กลุ่มเพาะพันธุ์หนอนสาคูหรือด้วงมะพร้าว และเพาะเลี้ยงแมงจิ้งโกร่ง ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติพื้นบ้านชาวอีสาน ของเกษตรกร อ.นามน ที่ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมบริโภคสูงสุด ทำการเพาะเลี้ยง 2 เดือนจับจำหน่ายกิโลกรัมละ 250 บาท มีพ่อค้าคนกลาง และบริษัทเอกชน เข้ามาทำสัญญารับซื้อออเดอร์เดือนละ 1 ตัน แต่ผลิตไม่ทัน ซึ่งจะได้ส่งเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มปริมาณในการผลิต ส่งออกทั่วประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น