เปิดเทศกาลอาหารปลอดภัย แซ่บกาฬสินธุ์ท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทยอีสาน

เมืองน้ำดำเปิดเทศกาลอาหารปลอดภัย แซ่บกาฬสินธุ์ ท่องเที่ยว และภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทยอีสาน เชิญช็อปตลาดกรีนมาร์เก็ต ชิมอาหารสะอาด ชมศิลปวัฒนธรรมอีสาน กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และผู้ประกอบการ ร่วมกันเปิดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย “แซ่บกาฬสินธุ์” กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2561


โดยกิจกรรมพิธีเปิดมีการแสดงของนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ก่อนที่ประธานในพิธีจะร่วมกันประกอบอาหารที่ขึ้นชื่อและรสชาติอร่อยของภาคอีสานคือลาบหมู จากนั้นมีการแสดงของตั๊กแตน ชลดา นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง ซึ่งมีประชาชนต่างเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
นายเธียรชัย อัจริยพันธุ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน้าที่สำคัญของทุกภาคส่วน ที่ต้องบูรณาการร่วมกัน เพราะนอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอ เพื่อเลี้ยงประชากรภายในประเทศและส่งออก สามารถนำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาลอีกด้วย


นายเธียรชัยกล่าวอีกว่า จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง และภัยทางธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหาร ประกอบกับกระบวนการผลิตอาหารและสินค้า ก็ได้เปลี่ยนไปโดยมีการใช้สารเคมี และเกิดการปนเปื้อนตกค้างในอาหารและสินค้าทางการเกษตร นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและทำลายภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว ยังทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตผู้บริโภค มีรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดเทศกาลแซ่บกาฬสินธุ์ กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยขึ้นในครั้งนี้
ด้านนายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าเทศกาลอาหารปลอดภัย แซ่บกาฬสินธุ์ กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 โดยเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ว่า กาฬสินธุ์ เมืองอาหารปลอดภัย ถิ่นภูมิปัญญาวิถีไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว และลงทุน


นายพิชิตกล่าวอีกว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้สูง ชีวิตมั่นคงและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หวังให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ และมีความสุขตาม เป็นแหล่งผลิต อาหาร และการแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ของภาคการตลาด เพื่อสร้างความยั่งยืน และแข่งขันได้ของสินค้าปลอดภัย ลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ภายใต้ โครงการทำดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร
“เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย และขับเคลื่อน การทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย “แซ่บกาฬสินธุ์ กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม” เพื่อประชาสัมพันธ์อาหาร และสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ จ.กาฬสินธุ์ เป็นการส่งเสริมการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing) มุ่งเน้น “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปลอดภัย และสินค้า OTOP ทั้งนี้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย ของกลุ่มผลิตผลทางการเกษตร กลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูป และกลุ่มประเภทเครื่องดื่มและสมุนไพร จึงขอเชิญชวนมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่าง วันที่ 25 – 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์” นายพิชิตกล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น