บุรีรัมย์-เปิดบ้านสามวัยฯ พร้อมลงนามเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

เปิดบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน และที่ทำการเครือข่ายพลเมืองรักนางรอง อ.นางรอง จ.ยุรีรัมย์ พร้อมลงนามร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานบริการจัดการบ้านสามวัยฯ เป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมด้านทักษะ อาชีพ และความรู้ด้านวิชาการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

วันที่ 24 กันยายน 2561  นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน และป้ายที่ทำการเครือข่ายพลเมืองรักนางรอง (คพน.) บริเวณสวนสาธารณหนองมน ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วมและการร่วมแก้ปัญหาของชุมชน พัฒนาส่งเสริมความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่สำคัญก็เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการส่งเสริมด้านการฝึกอบรม พัฒนาทักษะอาชีพ และส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน สำหรบอาคารบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้ตัวแทนคณะกรรมการบ้านสามวัยฯ ยังได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการประสานความร่วมมือด้านบุคลากร งบประมาณ ในการบริหารจัดการอาคารบ้านสามวัยดังกล่าวฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม ทั้งด้านทักษะ อาชีพ และความรู้ทางวิชาการ ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายพรเทพ วิสุทธิรัตนกุล ประธานบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน กล่าวว่า การสร้างอาคารบ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ และที่ทำการเครือข่ายพลเมืองรักนางรองแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการก่อสร้างจากรัฐบาลและภาคประชาชน เป้าหมายก็เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัยในชุมชนมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น