หนองคาย ผู้ว่าพาไปยามระบบบริหารจัดการน้ำ

                        ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมตามโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่ 9 ระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน

                        วันที่ 24 กันยายน 2561  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมตามโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่ 9 ระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน เยี่ยมชมประตูระบายน้ำสองจุด คือ ประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และประตูระบายน้ำห้วยหลวง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

                        นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย กล่าวว่าโครงการผู้ว่าพาไปยามที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาชลประทาน และสภาพน้ำต่างๆในปัจจุบัน ของพื้นที่จังหวัดหนองคาย แล้วจะได้นำไปประชาสัมพันธ์ผลงานเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

                         สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานที่ผ่านมามี โครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ คือ ประตูระบายน้ำห้วยโมง และโครงการประตูระบายน้ำห้วยหลวง มีปริมาณน้ำเก็บกัก 28.76 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานรวม 52,592 ไร่ โครงการขนาดกลาง 7 แห่ง  ส่วนประตูระบายน้ำห้วยหลวง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2545 มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำ การควบคุมบังคับน้ำ การบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง ควบคุมการระบายน้ำ 1,258 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งไว้เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม จำนวน 14 ล้านลูกบาศก์เมตร.

แสดงความคิดเห็น