ศรีสะเกษ-แถลงข่าวเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จังหวัดศรีสะเกษ เชิญชวนเที่ยวงงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ จำหน่ายสินค้า OTOP ของดีศรีสะเกษ และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สินค้าจากหมู่บ้าน นวัตวิถี ที่หน้าสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 กันนายน 2561 ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นางทรงลักษณ์ วรทัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในการจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรองชุมชน) ให้มีความโดนเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น คนมีความสุขในบ้านในชุมชนของตนเอง ตลอดจนสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยงานจะขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2561 นี้

 

นายนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า งานนี้ที่อยากจะฝากไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าของจังหวัดได้นำมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ซึ่งงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2561 นี้ ได้มีการจัดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นมาแสดงให้ชม การแสดงจากกลุ่มเยาวชน OTOP Rising star  การจัดแสดงบูทกลุ่มผู้ประกอบการStart up การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการแสดงของนักร้องชื่อดังทุกวัน จึงอยากขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดมาเที่ยวงานและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ ในครั้งนี้ด้วย

นางทรงลักษณ์ วรทัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ 22 อำเภอ 85 หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดกับชุมชน พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ใช้เสน่ห์และภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์สร้างเป็นรายได้ และลูกหลานไม่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัด หรือนอกชุมชน ชุมชนกํยังคงอยู่ เกิดเป็นวิถีชุมชน ทุกคนมีความสุข มีรายได้และกระจายอยู่กับคนทั้งชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเชิงบูรณการจะทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และมีความพร้อม ความมั่นใจในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เมื่อมี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกิดขึ้น และนักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยวถึงชุมชน โดยชุมชนจะสามารถขายสินค้า OTOP แก่นักท่องเที่ยวได้ และยังสามารถได้ชมกรรมวิถีการผลิตสินค้า OTOP ชุมชนยังได้เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของชุมชนแก่นักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกิดความยั่งยืนตลอดไป

แสดงความคิดเห็น