มมร.กาฬสินธุ์ประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.กาฬสินธุ์) จัดโครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้การศึกษาของสถาบันมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น   

วันที่ 20 กันยายน 2561 พระครูสุธีวรสาร (ดร.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.กาฬสินธุ์) กล่าวว่า  มมร.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษา  โดยได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาขึ้น  เพื่อให้คณะวิชาใช้เป็นแนวทางการฝึกอบรมนักศึกษาภายในคณะ ให้ตระหนักและให้ความสำคัญในความรู้เรื่องคุณภาพ  และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพของสถาบัน มีทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพและสร้างเครือข่ายการ พัฒนาคุณภาพภายในและภายนอก

“ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนของทำโครงการหรือ กิจกรรมนักศึกษา  รวมทั้งจัดระบบการทำโครงการ หรือกิจกรรมของนักศึกษา ให้มีการประกันคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมทุกๆโครงการหรือทุกๆ กิจกรรม”

   พระครูสุธีวรสาร (ดร.) กล่าวอีกว่า โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ยังเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษา ได้มีการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  กระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ และทักษะ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำโครงการ  และกิจกรรมนักศึกษาในระหว่างการศึกษา และจะเป็นบรรทัดฐานที่เข้มแข็ง ให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทักษะวิชาการ และประสบการณ์ ทั้งยังมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งเสริมให้การศึกษาของสถาบันมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น