มุกดาหาร-ชาวมุกดาหารรวมใจ ลดใช้พลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร

มุกดาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร จัดรณรงค์ ในกิจกรรม มุกดาหาร รวมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นการให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เห็นความสําคัญและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากถุงพลาสติกและโฟม


ที่ บริเวณตลาดพรเพชร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันรณรงค์ ในกิจกรรม มุกดาหาร รวมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นการให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เห็นความสําคัญและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งจะให้มีการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสดเป็นลําดับ แรก


ซึ่งนายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า ในโอกาสที่ผมได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้จึงขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมกันทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลด ใช้ถุงพลาสติก และงดโฟมบรรจุอาหาร โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการหันมาใช้ถุง ผ้า ตะกร้า ปินโต หรือปฏิเสธการรับ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และเลิกโฟมบรรจุอาหาร เพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะพลาสติก และโฟมที่เกิดขึ้นต่อไป


ด้านนายสุรเดช อัคราชผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงการรณรงค์ในครั้งนี้ว่า เป็นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา สิ่งแวดล้อมตามประเด็นที่สอดคล้องกับหลักการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติและตามนโยบายรัฐบาล และได้เห็นถึงความสําคัญในการลดปริมาณการใช้ ถุงพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารโดยเฉพาะในตลาดสด โดยดําเนินกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ใน ตลาดสดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อกิจกรรม “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยกําหนดกรอบแนวทางให้สํานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเข้าถึงทุกภาคส่วน

แสดงความคิดเห็น