ยโสธร-นำตำรวจเข้าฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์

          สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรนำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการตำรวจตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณและคุณธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

           ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร พันตำรวจเอก วิกรม  ลียะวณิช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจได้มีความรู้ ความเข้าใจ จริยธรรม จรรยาบรรณและคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ และสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการตำรวจยุคใหม่ที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณและคุณธรรม

แสดงความคิดเห็น