ยโสธร-จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ

          ศาลจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะรักบ้านเมืองและรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ

          วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่บริเวณศาลจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจขึ้น โดยศาลจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะรักบ้านเมืองและรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ โดยได้มีการปลูกต้นรวงผึ้งและร่วมกันทำความสะอาด ทาสีเครื่องหมายจราจรพัฒนาพื้นที่และปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศาลจังหวัดยโสธรให้มีความสะอาดและร่มรื่นรองรับผู้ไปใช้บริการของศาลจังหวัดยโสธร

             นายคมวัชร  เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ศาลจังหวัดยโสธรมีความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้นำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจ มาสืบสานขยายแนวคิดในเรื่องของจิตอาสาไปสู่ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวางส่งผลให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน ยาวนานสืบต่อไป

แสดงความคิดเห็น