อุบลราชธานี-โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจ

ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกช น และประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 8 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนศรีแสงธรรม หมู่ที่ 5 บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี / พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนชุมชนของตนเอง


ในวันนี้ นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ออกหน่วยจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปรับปรุงพัฒนาทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้มอบหมวก ผ้าพันคอ ประชาชนจิตอาสา และกระปุกออมสินพระราชทานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรมอีกด้วย


ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี ได้มีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น โดยมี ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หรือ ศอญ. เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงาน ระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการมีส่วนร่วมทำงานแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ เพื่อให้คนในชาติในชุมมีความสุขอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น