นครราชสีมา-รมช.ศธตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา CPF

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา CPF

วันที่ 7กันยายน2561ณ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนาและท่านผู้มีเกียรติผู้บริหารคุณครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนพร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาโคกศิลาเวลา 10.00 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทรและคณะมาถึงโรงเรียนนักเรียนมอบมาลัยกรแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการและคณะดร.กิตติ พงษ์โด่งพิมายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 คุณทวีสิน คุณากรพิทักษ์กุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน ) นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์นายอำเภอปักธงชัยกล่าวต้อนรับ นายเมธี คอบตะขบผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)กล่าวต้อนรับ เด็กหญิงบัณฑิตา ภูมีกล่าวเชิญรับชมการนำเสนอ VTR แนะนำโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา). คุณทวีสิน คุณากรพิทักษ์กุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน ) กล่าว) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา CPF ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงและพนักงานผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อพิจารณาและกรอบการทำงานนะปีหรือจะหารือร่วมกับโรงเรียนและคณะกรรมการโครงการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจริงและประเมินผลตามเป้าหมายทั้งนี้ซีพีเอให้ความสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์สามเสาหลักสู่ความยั่งยืนด้วยความมั่นคงสังคมพึ่งตนและกินน้ำป่าคงอยู่เพื่อขับเคลื่อนบริษัทสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้เข้าถึงอาหารดีมีคุณภาพทางโภชนาการการนำความรู้ความสามารถส่งการและความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมาถ่ายทอดให้กับโรงเรียนและนักเรียนผ่านโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนอกจากส่งเสริมการสร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบดี CPF ยังมีขยายผลการสร้างโอกาสสู่ชุมชนโดยมีนักเรียนเป็นสื่อกลางในการนำความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชโรงเรียนไปถ่ายทอดให้ครอบครัวเพื่อสร้างรายได้เสริมตามเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสู่ความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน.

แสดงความคิดเห็น