บึงกาฬ-องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ โรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 บ้านห้วยสะอาด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 เดิมเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อปี พ.ศ.2509 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนสังวาทย์วิทย์ 1 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส อยู่ในความอุปถัมป์และได้รับการสนับสนุนในการจัดการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น 22 คน มีนักเรียนจำนวน 314 คน มีนักเรียนที่ต้องให้การดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษจำนวน 53 คน เนื่องจากบิดา มารดาถึงแก่กรรมและหย่าร้าง ซึ่งเด็กส่วนนี้จะอาศัยอยู่กับญาติ

โรงเรียนแห่งนี้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการด้วยรักและห่วงใย โดยจะมุ่งพัฒนานักเรียน ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านภาวะทุพโภชนาการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การฝึกทักษะอาชีพ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน นำวิชาการและเทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย ชุมชนมีส่วนร่วม สืบสานงานพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์พื้นฐานในด้านการศึกษา ให้สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม

จากนั้น องคมนตรี และคณะได้มอบอุปกรณ์การเรียนและกระเป๋านักเรียนพระราชทาน ให้แก่นายวิพนธ์ จิตรจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมเยี่ยมชมบูทกิจกรรม ผลงานต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดแสดงสร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

แสดงความคิดเห็น