หนองคาย-ข่าวราชสำนักองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14

                องคมนตรีไปติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย

                วันที่ 7 กันยายน 2561 พลเรือเอกพงศ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการส่วนกลาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อ.เมือง จ.หนองคาย ประชุมรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนเก่า ชมนิทรรศการของทางโรงเรียน การแสดงของนักเรียนชุดพระราชาในนิทาน พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสความห่วงใยเยาวชนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติไปกล่าวกับครูและนักเรียน ตลอดจนมอบสิ่งของพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

                โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2483 ต่อมา พ.ศ.2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้สร้างอาคารเรียนแบบ 014 ขนาด 7 ห้องเรียน และพระราชทานนามใหม่ว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นทางด้านทักษะวิชาชีพ ช่างตัดผมชาย หญิง  ช่างเชื่อม จักสาน เกษตร นวด ดนตรีนาฎศิลป์ และกีฬา เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ต่อยอดการทำงาน เรียนต่อทางวิชาชีพ และยังมีผลทางวิชาการนักเรียนสอบโอเน็ตได้เป็นลำดับที่ 1 ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,088 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 58 คน.

แสดงความคิดเห็น