ยโสธร-เปิดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น

            ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรจัดการอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล

              วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อ.เมืองยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5/2561 พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสมยศ  นามพุทธา ท้องถิ่นจังยโสธร นายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กว่า 379 คนเข้าร่วม

              นายสมยศ นามพุทธา กล่าวว่า เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลกำหนด การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือโดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วและกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้

                สำหรับจังหวัดยโสธรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 220 โครงการ จำนวน 510,761,400 บาท แบ่งเป็น 1.ก่อสร้างศูนย์อาคารเด็กเล็ก 10 โครงการ งบประมาณ25,166,800 บาท 2.ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 1 โครงการ งบประมาณ 6,205,100 บาท 3.ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 95โครงการงบประมาณ 2,916,500 บาท 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศ 4.0 4 โครงการ งบประมาณ 1,800,000 บาท 5.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 5 โครงการ งบประมาณ 10,475,000 บาท 6.ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 14 โครงการ งบประมาณ 37,831,000 บาท 7.ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 โครงการ งบประมาณ 20,097,000 บาท 8.ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 65 โครงการ งบประมาณ 383,223,000 บาท9.ก่อสร้างลานกีฬาสนามกีฬา 7 โครงการงบประมาณ 12,497,000 บาท และ10.ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 โครงการ งบประมาณ 10,550,000 บาท โดยมีผู้เข้าอบรมสัมมนาประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร รวม 379 คน

                  ขณะเดียวกัน นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561 ดีเด่นรวม 5 ด้าน สูงสุด ประกอบด้วย ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลตาดทอง เทศบาลตำบลกุดแห่ และเทศบาลเมืองยโสธร ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ อบต.นาคำ อบต.ดงเจริญ อบต.น้ำอ้อม และอบต.บึงแก

แสดงความคิดเห็น