เลย-รมต.พม.เปิดงาน“เมืองเลยเมืองแห่งทะเลภูเขาเมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล”

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะ ร่วม โครงการจังหวัดต้นแบบ เมืองเลยเมืองแห่งทะเลภูเขาเมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล”  ที่พระธาตุศรีสองรัก  อ. ด่านซ้าย จ.เลย 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ พระธาตุศรีสองรัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการจังหวัดต้นแบบ เมืองเลยเมืองแห่งทะเลภูเขาเมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล” โดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย หน.ส่วนราชการ ๕ฯฑฺฏษณ ประชาชนอำเภอด่านซ้าย ให้การต้อนรับ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  รมต.พม. กล่าวว่า จังหวัดต้นแบบ เมืองเลยเมืองแห่งทะเลภูเขาเมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล”  เป็นความร่วมมือระหว่าง  พม.จังหวัดเลย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ อย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาล โดย พม.ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการ ซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ และการผลักดันกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพื่อมิให้ มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม หรือ Universal design เป็นการออกแบบเพื่อเติมเต็มความต้องการของมนุษย์  หรือเรียกว่าการออกแบบสำหรับทุกคน (Design for all) ซึ่งเชื่อว่า คนพิการผู้สูงอายุ ตลอดจนสตรีมีครรภ์และเด็กควรมีส่วนร่วมในสังคมที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้  โดยคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมอย่างเต็มศักยภาพมากที่สุด  รวมทั้ง พม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และองค์กรคนพิการ ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่มีความสำคัญประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ โดยการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” โดยการ

ดำเนินงานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการให้ครอบคลุม  ทั้ง ต้นทาง คือบ้านและที่พักอาศัย กลางทาง คือ ระบบขนส่งมวลชน ถนน ทางเดินเท้าและปลายทาง คือ อาคารและพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว และห้างร้านต่างๆ ได้อย่างไม่มีอุปสรรค  เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

แสดงความคิดเห็น