กระทรวงวิทย์ชูกาฬสินธุ์ 1 ใน 10 จังหวัดเป้าหมายแก้จน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ใน 10 ของประเทศ จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นำมาสู่การสร้างอาชีพและรายได้ หวังแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ที่ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ น.ส.นงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมด้วยผู้แทนผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้แทนมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ กรรมการสภาเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และผู้ประกอบการโอทอป ร่วมงานจำนวนมาก


นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
นางอุมาพร กล่าวอีกว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการอย่างตรงจุด รวมถึงการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยเหลือในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักและเป็นรากฐานของประเทศ เพื่อพัฒนาการทำการเกษตรให้เป็นการเกษตรยุคใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ สู่การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต นำมาซึ่งรายได้ และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่อาชีพเกษตรกรรม


“การจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ที่จัดขึ้น ที่ จ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ ถือเป็นการยืนยันความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปและเกษตรกร ให้สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ และนับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันในเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นการดำเนินการที่ดียิ่ง สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการในการพัฒนาในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปได้อีกด้วย” นางอุมาพรกล่าว
ด้าน น.ส.นงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กล่าวว่างานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้ประกอบการโอทอป และกลุ่มเกษตรกร


“งานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการใหญ่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการสร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอีกหนึ่งโครงการคือ โครงการยกระดับโอทอปในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย คืออำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน นราธิวาส ปัตตานี และชัยนาท” น.ส.นงนุชกล่าว
ขณะที่นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ จ.กาฬสินธุ์ ที่ว่ากาฬสินธุ์ เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว และลงทุน โดยมุ่งหวังให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นเมืองแห่งความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองน่าอาศัย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
นายสนั่นกล่าวอีกว่า จ.กาฬสินธุ์ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการ เกษตรกร และเศรษฐกิจชุมชน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ในการผลักดันให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูปอาหารปลอดภัยและพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และมีความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมในสังคม


“การจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปและเกษตรกรให้ได้รับความรู้ จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล ซึ่งเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ที่กำลังขับเคลื่อนในขณะนี้” นายสนั่นกล่าว


อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จัดขึ้น 2 วัน ระหว่าง 22-23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์โอทอป การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าโอทอปและทางด้านนวัตกรรมการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมงานจะเห็นถึงความสำคัญและความสำเร็จของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเข้าสู่การเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป
///////////
นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ใน 10 ของประเทศ จัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นำมาสู่การสร้างอาชีพและรายได้ หวังแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

แสดงความคิดเห็น