ยโสธรจัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

          จังหวัดยโสธรจัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

         ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การออกร้านของส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเกษตรกร มีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 บูธ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทผักและข้าวอินทรีย์สินค้าเกษตรแปรรูปรวมทั้งกลุ่ม PGS ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆจากทุกอำเภอ

                       จังหวัดยโสธรได้อนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร(อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ศรีสะเกษ และยโสธร) ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างความรู้ตระหนักรู้ผู้ผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ PGS รวมทั้งสิ้น 19 กลุ่ม เกษตรกร 560 คน กลุ่มเดิมที่ผ่านการตรวจรับรองและร่วมโครงการ ปี 2561 จำนวน6 กลุ่ม เกษตรกร 170 คน กลุ่มใหม่ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 390 คน

แสดงความคิดเห็น