ติวเข้ม จยย.รับจ้างสาธารณะ ด่านช่องสายตะกู รองรับเตรียมเปิดด่านชายแดนถาวร-แข่งขัน MOTO GP

ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ อบรมผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ด่านช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้รู้กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีน้ำใจและวินัยจราจร เพื่อรองรับเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวร การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MOTO GP และการพัฒนาเป็นเมืองกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว


วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมยกระดับคุณภาพการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของจังหวัดบุรีรัมย์ รองรับการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬาระดับโลก (Sport City) โดยมีนายธีรนัย นพตลุง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ด่านช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้ารับการอบรม ที่ห้องประชุมด่านชายแดนช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีน้ำใจและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน การให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ผ่าน QR Code มาใช้ในการชำระค่าบริการของรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ทั้งนี้ เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0” และประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MOTO GP ในปี 2561 – 2563 และรองรับการเปิดด่านชายแดนช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sport City) และให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นการพัฒนานวัตกรรมระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการ


นายธีรนัย นพตลุง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นการพัฒนานวัตกรรมระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการ เป็นการเตรียมการรองรับการเปิดด่านชายแดนถาวร , การแข่งขัน MOTO GP , การพัฒนาเป็น Sport City การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ การตอบสนองความต้องการ ความสะดวกด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น