มุกดาหารจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง

มุกดาหาร สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร


วันที่16 ส.ค.61 นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดมุกดาหาร โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบรอบ 86 ปี วันที่ 12 สิงหาคม 2561
นางสุจิตรา ฉวีรักษ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน พระราชทานตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดมุกดาหารจำนวน 186 คน


นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า โครงการพระไทยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการจัดตั้งโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ตกงาน ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนรวมทั้งครอบครัว เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีมาแล้ว
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุครบ รอบ 86 พรรษาถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยการจะเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 186 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มสตรีที่ต้องการ โอกาสและการสนับสนุน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากข้อมูลจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมุกดาหารที่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,857 คน เป็นชายจำนวน 1,574 คน และเป็นหญิงจำนวน 186 คน โดยในจำนวนนี้มีสตรีมีบุตรในวัยแบเบาะจำนวน 1 คน และสตรีตั้งครรภ์จำนวน 1 คน ถึงแม้จำนวนผู้ต้องขังหญิงจะน้อยกว่าผู้ต้องขังชายแต่ได้แสดงให้เห็นว่า มีผู้หญิงจำนวนหนึ่ง ต้องเข้ามาอยู่ในสถานะถูกกักขังไร้อิสรภาพ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งสาเหตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนา หรือสร้างอนาคตที่ดีของชีวิต ทั้งของตนเองและครอบครัว ซึ่งส่งผลให้ประเทศชาติ ขาดพลังสตรีส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า


ดังนั้นจึงขอเป็นกำลังใจ ให้ผู้ต้องขังทุกคนในการดำเนินชีวิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่ ในเรือนจำจะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าแก่ชีวิตให้ได้คิดทบทวนและฝึกฝนทักษะที่ตนเองสนใจเพื่อในอนาคตเมื่อถึงวันที่ได้รับอิสรภาพจะได้นำแนวคิดหลักธรรมะที่ได้รับการฝึกอบรมรวมทั้งทักษะด้านอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประพฤติตนในทางที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมหลีกเลี่ยงสิ่งที่ผิดศีลธรรมรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังและเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป


ในขณะที่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ได้มีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ตกงาน ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร และขอบคุณภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ให้ข้อคิด แนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นกำลังใจ ในการดำเนินชีวิตในระหว่างอยู่ในเรือนจำ พร้อมกับให้สัญญาว่า เมื่อพ้นโทษจากเรือนจำ ไปแล้วจะ ไม่กระทำผิด และจะเป็นพลเมืองดี ของชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น