กาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2561ที่บริเวณหนองเรือสาธารณะ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีนายสัมฤทธ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย ด.ต.ประดิษฐ ไพรินทร์ นายก อบต.กมลาไสย นพ.สัญญา สุปัญญาบุตร ผอ.รพ.กมลาไสย พร้อมด้วยข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาร่วมโครงการจำนวนมาก

ด.ต.ประดิษฐ ไพรินทร์ นายก อบต.กมลาไสย กล่าวว่าโครงการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ร่วมกันรักษาระบบนิเวศในชุมชน โดยการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบหนองเรือสาธารณะจำนวน 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 150,000 ตัว  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารชุมชนต่อไป

ด้านนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย  กล่าวว่าการปลูกป่า เป็นกิจกรรมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน มีความหวงแหนและร่วมกันรักษาสมดุลระบบนิเวศ ขณะที่การปล่อยพันธุ์ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้แหล่งน้ำธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์  โครงการที่จัดขึ้นประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งจะเกิดความหวงแหนป่าไม้ และสัตว์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

ด้านนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์  รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกของประชาชน ได้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ภาวะโลกร้อน ฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำ ขาดแคลนอาหาร ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประชาชนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ แม่ฟ้าหลวงแห่งปวงชนชาวไทย ตามพระราชปณิธาน และพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ

แสดงความคิดเห็น