กาฬสินธุ์ติวเข้มผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน สร้างความรู้ความเข้าใจ หลักกฎหมาย บทบาทหน้าที่ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อร่วมกันการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

                เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคลัตด์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการร่วมกันจัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบของสหกรณ์ต่างๆในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมจำนวน 50 คน

                พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการอบรมครั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการที่มีภารกิจตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นผู้ตรวจสอบกิจการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ หลักกฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรม รวมทั้งเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบกิจการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก

                ด้านนายมงคลัตด์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ตรวจสอบสหกรณ์ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีการพัฒนา และมั่งคง ตลอดจนนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้บุคคลที่ตะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ดังนั้นผู้ตรวจสอบสหกรณ์จำเป็นต้องมีความรู้ นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมยังมีสิทธิเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น